Välkommen på årsmöte tisdagen den 20 februari klockan 18:00

På årsmötet kommer vi behandla nedan punkter och för att ha rösträtt på årsmötet ska du vara medlem för 2024.

Orolig att du ska bli vald på en styrelsepost om du deltar? Ingen fara, har du inte blivit tillfrågad av valberedningen kan du sitta säker.

Hoppas vi ses den 20e!

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens bokslut för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
 12. Val av
 13. a) föreningens kassör för en tid av två (2) år.
 14. b) tre ledamöter för en tid av två (2) år
 15. d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
 16. e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 17. f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.
 18. g) beslut om val av ombud till förbundsmöte, SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 19. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösande av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
 20. Övriga frågor.

 

Verksamhetsberättelsen för 2023 finns på vår medlemssida på facebook samt att läsa på klubben. 

 

Nu finns information gällande vårens kurser publicerad via respektive flik nedan. Välkommen!

__________

Nedan finns info om vårens kurser!
Här kommer du att få lära dig turer, figurer och teknik som passar på dansgolvet. Vi dansar till olika typ av musik och med olika tempon. Här ska det vara roligt att dansa, träffa nya människor och få lite motion på köpet i ett roligt koncept.
 
Tider och datum:
18:30 – 20:00 Grundkurs
20:15 – 21:30 Fortsättningskurs
 
Kursdatum:
6 februari 
13 februari
20 februari
PAUS
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 april
9 april 
16 april
 
10 tillfällen
Ingen föranmälan krävs!
 
Plats: Cupolen, 3:e våningen i Folkets Hus, ingång från gården.
 
Se https://alingsasdansklubb.se för information om priser.
 
Tips: Danskurser räknas som Friskvård av Skatteverket, så du som har möjlighet till Friskvårdsbidrag kan få kvitto att lämna in till din arbetsgivare.
 
Välkommen!
Nedan finns info om vårens linedance-kurser!
Här kommer du att få lära dig olika danser och tekniker, till olika typer av musik och med olika tempon. Här ska det vara roligt att dansa, träffa nya människor och få lite motion på köpet i ett roligt koncept.
 
Tider:
18:30 – 19:45 Steg ett, endast till countrymusik 
20:00 – 21:15 Steg två, blandad musik 
 
Kursdatum:
8 februari
15 februari
22 februari
29 februari
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 april
11 april 
 
10 tillfällen
Ingen föranmälan krävs!
 
Plats: Cupolen, 3:e våningen i Folkets Hus, ingång från gården.
 
Se https://alingsasdansklubb.se för information om priser.
 
Tips: Danskurser räknas som Friskvård av Skatteverket, så du som har möjlighet till Friskvårdsbidrag kan få kvitto att lämna in till din arbetsgivare.
 
Välkommen!

Mer information kommer.

Vi fortsätter med vårt glädjespridande koncept Paradans – Dans för alla, ett danstillfälle för funktionsvarierade. 

Vårens datum: 
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 april
9 april 

Tid: 17:30 – 18:15

Plats: Cupolen, Folkets hus (våning 3, hiss finns), Norra Strömgatan 9

Kostnad: Gratis

Kontaktuppgifter:
lina_kronan@hotmail.com 
eller SMS till 070 – 85 66 162

Ingen planerad socialdans i dagsläget.  

Medlemsavgift:

100:- / kalenderår. 

Kursavgift: 

Du betalar 100:- för en hel kväll och kan välja hur många kurser du vill delta i. I priset är fika inkluderat.
(Medlemsavgift tillkommer.)

Även “hjälpdansare” betalar 100:- 

För personer under 25 år är det gratis, förutom medlemsavgiften. 

Betala på plats, kontant eller via Swish.

Tips 

Danskurser räknas som Friskvård av Skatteverket, så du som har möjlighet till Friskvårdsbidrag kan få kvitto att lämna in till din arbetsgivare. Klubben är även ansluten till E-passi. 

Kursledare: 

Lina Kron
Grund- och fortsättningskurs bugg

Peter “Ringis” Ringhage 
Hjälpledare grundkurs bugg

Paolina Reintz Melin
Hjälpledare grund- och fortsättningskurs bugg

Linda Davidsson 
Fortsättningskurs bugg

Stefan Pettersson 
Fortsättningskurs bugg

Pernilla Gustafsson 
Fortsättningskurs bugg

Mattias Jiderhamn     
Modern foxtrot

Linda Eriksson 
Hjälpledare modern foxtrot 

Susanné Sua Nilsson
Linedance

Upplysningar och frågor:
Lina Kron 0708 – 566 162 (SMS)

Bildad

1992-01-01

Föreningsnummer

27950-55

Postadress

Norra Strömgatan 9
44131 Alingsås

Telefon

0708566162 (SMS)

Mobil

0708566162 (SMS)

E-post

styrelsen@alingsasdansklubb.se

Hemsida

https://www.alingsasdansklubb.se

Bankgiro

5964-1464

Organisationsnummer

864001-0164

Hjälp, jag är med i en förening!

För föreningsspecifik information, går till stadgarna för Alingsås dansklubb.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Med andra ord, man brukar vanligtvis inte få betalt för det arbete som man lägger ner, utan man deltar utan ersättning, d v s ideellt.

De flesta föreningar har en årlig medlemsavgift och genom att betala denna avgift blir man medlem i föreningen.

För att verksamheten ska fungera och upprätthållas måste även en ideell förening många gånger köpa tjänster såsom tränare, lärare, utbildning, internettjänster, o.s.v.

Ideella föreningar arbetar ganska fritt och är skattebefriade för den ideella verksamheten. Det saknas speciallagstiftning, istället tillämpas ett regelverk.

Vad är min uppgift?

Medlemmen själv beslutar om hur mycket av sin tid hon eller han vill lägga på föreningsarbete. Ansvaret ligger alltid hos den enskilde medlemmen. Man kan inte förvänta sig att någon annan ska arbeta för att just jag ska få fördelar. Ingen enskild medlem ska heller särbehandlas. Det ska vara roligt att vara med, och jag ska själv bidra till att föreningsverksamheten blir meningsfull.

Hur kan jag påverka föreningens verksamhet?

Årsmöte (=föreningsstämma)

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar är välkomna att få vara med och påverka. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte (enligt 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet, från stadgarna). Varje medlem har en röst. Viktiga beslut för föreningens verksamhet tas under årsmötet.

”Årsmötet hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. … Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt av styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. ”(enligt 15 § Tidpunkt, kallelse, från stadgarna)

Ett anläggningsregister ska också vara upprättat. (Föreningens materiella anläggningstillgångar). Även tillgångar som är helt “avskrivna” men som föreningen fortfarande har kvar ska finnas i registret. När en tillgång avyttras ska tillgången tas bort från registret.

Val av ledamöter, revisorer, valberedning sker på årsmötet.

Valberedningen kan även föreslå mötesordförande och protokollförare till årsstämman.

Under årsmötet föreslår de om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller inte, alltså bevilja ansvarsfrihet.

Du kan själv lämna in förslag (=motion) på ändringar och åtgärder. Föreningsstämman fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag.

Hur skriver jag en motion?

En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på.Om man vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga, t ex en viss typ av aktivitet eller 
en form av utbildning, eller andra frågor såsom stadgeändringar, ekonomifrågor,arvoden, reseersättningar, information, insynsfrågor, o s v kan man påverka genom att skriva en motion till föreningens årsmöte.

När du är klar med din motion ska du lämna in den eller skicka den till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet (enligt §16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet, från stadgarna).

Innan en motion tas upp på årsmötet ska styrelsen avge ett yttrande. (I det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion.) Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Då föreslår styrelsen årsstämman att tycka på ett speciellt sätt om motionen. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsstämman, även de som styrelsen föreslår att de avslås.

Din motion kommer bifogas handlingarna inför årsstämman och meningen med det är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa igenom din motion och fundera över den före årsstämman.

Hur skriver jag en motion?

Du kan börja med att skriva ned på ett papper vad du vill påverka, och när du tycker att du fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och 
formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om
 2. FörslagVad vill du att föreningen ska göra
 3. Syfte (motivering)Skriv en text som berättar lite varför du tycker som du gör
 4. AvslutningDu ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Vad ska jag göra om jag är med i styrelsen?

Styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ. Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan föreningsstämmorna.

Styrelsen åligger att :

 • Verkställa beslut av föreningsstämman
 • Träffa avgörande i frågor som inte bedöms kräva stämmabeslut.
 • Förvalta föreningens tillgångar.
 • Utse firmatecknare.
 • Årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, (vilken skall ställas till revisorernas förfogande fyra veckor före ordinarie föreningsstämma).
 • Upprätta verksamhetsplan samt budget.
 • Yttra sig över till föreningsstämman inkomna motioner.

Vad ska jag göra om jag är revisor?

Föreningens kontrollerande organ och valda av medlemmarna ( Ej Styrelsen ).

Uppgifter bl.a. :

 • Kontrollerar att räkenskaperna och bokföringen fungerar. Kontrollerar kvitton på alla in- och utbetalningar samt att kassörens bokslut är riktiga.
 • Lämnar en skriftlig rapport om sin granskning av föreningens räkenskap till årsmötet, revisionsberättelse.
 • Ta del av styrelseprotokoll.
 • Kontrollera att, beslut av årsstämman, har blivit verkställda under året.
 • Under årsmötet föreslår de om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller inte, alltså bevilja ansvarsfrihet.

En revisor får inte sitta med i styrelsen.

Vad gör man i valberedningen?

En av de viktigaste funktionerna i en ideell förening, Valberedningen.

Valberedning, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en förening vars mål är att förbereda val av kandidater.

Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom en ny valberedning (eftersom det inte är föreningsmässigt lämpligt att föreslå sig själv).

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete. Misstanke om korruption kan då komma ifråga.

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön och kompetens. (Det finns inga hinder för en valberedning att nominera inom sig själva till olika förtroendeposter, men det är viktigt att detta då sker på ett förtroendeingivande sätt.)

Valberedningen informerar alla medlemmar i ett tidigt skede inför årsmötet, vilka av styrelsens ledamöter som står i tur att avgå så att det finns god tid för att nominera och föreslå nya kandidater eller omval.

Val av ledamöter, revisorer, valberedning sker på årsmötet.

Valberedningen kan även föreslå mötesordförande och protokollförare till årsstämman.

Några månader efter att de nyvalda styrelseledamöterna har tillrätt, bör Valberedningen ta kontakt för att kontrollera hur de blivit mottagna.

Valberedningens uppgift är också att i dialog med styrelsen hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar, valberedningen ska så långt det är möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att vara föreningens näst högsta beslutande organ.

Kan jag få reda på föreningens ekonomi?

Om du deltar på årsmötet går föreningens resultat- och balansräkning igenom. Dessa bifogas årsmötesprotokollet och kan läsas närhelst under året.

Regelverk för ideella föreningar

För att en ideell förening ska omfattas av de förmånliga reglerna enligt regelverket ska den uppfylla fyra krav:

 • Ändamålskravet

o  Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

o  Som allmännyttiga räknas bl.a. följande ändamål:

 • Främja vård och uppfostran av barn
 • Religiösa
 • Välgörande
 • Sociala
 • Politiska
 • Kulturella
 • Idrottsliga.

o  Föreningar som verkar för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen anses inte ha ett allmännyttigt ändamål.

 • Verksamhetskravet

o  Föreningen ska i den bedrivna verksamheten, till minst 90 procent, tillgodose det allmännyttiga ändamålet.

 • Öppenhetskravet

o  En öppen förening kännetecknas av, att alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, är välkomna som medlemmar.

 • Fullföljdskravet

o  För att ej bli skattskyldig krävs att föreningen aktivt fullföljer det allmännyttiga ändamålet. Fullföljdskravet är inriktat på användningen av inkomsterna och innebär att dessa ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten. För att uppfylla fullföljdskravet ska en förening använda minst 80% av nämnda slag av inkomster under året för den allmännyttiga verksamheten.

o  Med andra ord : En ideell förening får inte ha ett vinstsyfte, utan en vinst i en förening ska i princip återinvesteras för föreningens och verksamhetens utveckling. (Det finns utrymme för dispens, i 5 årsperioder vid större investering.)

o  En styrelseledamot kan bli personligt betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter om föreningen inte har betalat dem. En enskild medlem har däremot inget personligt ansvar för föreningens åtaganden.

Styrelsen 2022

Ordförande
Lina Kron
lina_kronan@hotmail.com
070-85 66 162 (SMS)

Kassör
Paolina Reintz Melin

Sekreterare
Mattias Jiderhamn

Ledamot
Malin Johansson

Ledamot
Peter “Ringis” Ringhage

Ledamot
Puck Bergqvist 

Ledamot
Pernilla Gustafsson

Suppleant
Alexander Engwall

Suppleant
Marcus Rogerzon

Mailadress till hela styrelsen:
styrelsen@alingsasdansklubb.se

Övriga 

Revisor
Rolf Norlander 

Revisor 
Patrik Glans

Revisor suppleant
Lars-Åke Gustafsson 

Sammankallande valberedning 
Lars-Åke Gustafsson
putte.gson@gmail.com

Stadgar för Alingsås Dansklubb, som är en ideell förening med hemort i Alingsås kommun.

Klubben bildades 20 januari 1992

Idrottens mål och inriktning
Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. (Beslut av riksidrottsmötet 1977)

Allmänna Bestämmelser
1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva danssport. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och inriktning” enligt ovan, samt med särskild målsättning att verka för en god danskultur inom moderna sällskapsdanser, samt att främja och ge möjlighet till motions- och sällskapsdans. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Danssportförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Den tillhör dessutom Västergötlands idrottsförbund (DF) samt Västergötlands danssportförbund (SDF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

6 § Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av så väl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Detta ändamål bestäms vid det årsmöte som beslutar om upplösningen.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte bokslut, skall omedelbart delges Svenska Danssportförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslut skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners även att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela denne varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
  föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, 
  bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
  upplösning av föreningen,
 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Danssportförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på hemsida, sociala medier och/eller i anslutning till föreningens verksamhet. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal el. dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt av styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget
 
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs omröstningen vid alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens bokslut för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av två (2) år. (Ordförande och kassör väljs växelvis.)
 14. b) föreningens kassör för en tid av två (2) år. (Ordförande och kassör väljs växelvis.)
 15. c) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år
 16. d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
 17. e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 18. f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.
 19. g) beslut om val av ombud till förbundsmöte, SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 20. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller rötberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösande av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
 21. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på hemsida, sociala medier och/eller i anslutning till föreningens verksamhet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen el dyl.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER
24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör samt fem (5) övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, Danssportförbundets och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler följs,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, (samt att föreningens historia dokumenteras),
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta bokslut,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning
 • föra inventarieförteckning, i vilken också föreningens förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av antalet avgivna röster är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST
29 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller danssportförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

Från den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204. Dataskyddsförordningen finns för din säkerhet och reglerar bl.a. hur vi får hantera dina personuppgifter.

Här får du information om vilka personuppgifter Alingsås Dansklubb hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Alingsås Dansklubb behöver följande uppgifter från dig: Namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuellt mailadress.
Genom att lämna dessa uppgifter på våra deltagarkort ger du föreningen samtycke att använda de till nedan ändamål.

Dina personuppgifter kommer att skickas till Svenska Danssportsförbund för att du ska bli försäkrad. Försäkringen gäller under hela ditt medlemskap och förnyas i och med att du förnyar ditt medlemskap, d.v.s. en gång per år.

Vi kommer även spara dina uppgifter i egna medlemslistor som används vid avprickning av kurs och om eventuell kontakt behöver tas. Dessa uppgifter samlas in från deltagarkorten samt medlemskorten.

Väljer du att engagera dig i klubben kommer ditt namn och valfria uppgifter finnas på klubbens hemsida.

Du som medlem ha rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har på dig, få felaktiga uppgifter rättade samt borttagna om så önskas. Det är Alingsås Dansklubbs styrelse som är ansvariga för dina personuppgifter, vänligen kontakta styrelsen@alingsasdansklubb.se vid frågor

Vi som dansar vet av erfarenhet att dans inte bara är roligt utan också bidrar till välmående. Och forskarna håller med! Nedan har vi samlat länkar till ett antal artiklar som förklarar varför dans är så bra för din fysiska såväl som för din mentala hälsa:

De dansar för att motverka ohälsa: ”Mår bra i ett helt dygn efteråt” (SVT, 2019)

Dans förbättrar hälsan och minnet (SVT, 2019)

Dansen blev räddningen för Jenny (SVT, 2019)

School-children should dance more in schools (University of the Arts Helsinki + UK Ed Chat 2019)

Behandling vid allvarliga smärttillstånd med dans (2019)

Dans ger mer muskler än styrketräning (Kurera, 2019)

Bli friskare och få bättre minne med hjälp av dans (SvD, 2019)

Dans kan vara friskvårdande för både hjärnan och kroppen (SvD, 2019)

Sång, dans och korsord minskar risken för demens (Sveriges Radio, 2019)

Dans för livet (inslag i TV4 Nyhetsmorgon, 2019 – finns även på TV4 Play)

Professorn: Dansen är den starkaste kraften i tillvaron (SvD, 2019)

How busting some moves on the dance floor is good for your brain (NewScientist, 2018)

Glädjande forskning: Därför ska du dansa mer – 7 fantastiska hälsoeffekter (Land, 2017)

En dan­sa­res hjär­na ut­veck­las på ett unikt sätt (Helsingfors Universitet, 2017)

Dancing can reverse the signs of aging in the brain (Medical Xpress, 2017)

Forskare: ”Dans kan fördröja åldrande” (Hallandsposten, 2017)

Dansa dig ung! (SVT Nyheter, 2017)

Science confirms: Dancing makes you happy (Psycology Spot, 2016)

Dans får tonårsflickor att må bättre (Örebro Universitet, 2016). Se även projektets hemsida Dans för hälsa med ytterligare länkar till vetenskapliga studier.

Därför är dans så himla bra för din hälsa (Expressen, 2016)

Dance and the brain: a review (International Laboratory for Brain, Music, and Sound Research, Montreal, Quebec, Canada; Faculty of Medicine, McGill University, Montreal, Quebec, Canada, 2015)

Dansa dig fri från värk – 15 bra hälsoeffekter (Expressen, 2014)

Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa (Läkartidningen, 2013)

Dansa dig frisk (Forskning & Framsteg, 2013)

Alingsås DK – Danssport

Postadress
Norra Strömgatan 9
44131 Alingsås

E-post
styrelsen@alingsasdansklubb.se
Facebook
https://www.facebook.com/AlingsasDansklubb